English     NKUST     OIA     AACSB         

國立高雄科技大學資訊管理系 (所)、電子商務碩士班協辦國內最主要的資管研討會 ICIM2022!

歡迎大家踴躍投稿並參加!
 
 
 
  返回最新消息